Życie Jezusa - według objawienia Anny Katarzyny Emmerich 

 

 

Wstęp
Upadek Aniołów
Stworzenie świata
Adam i Ewa
Drzewo żywota i drzewo wiadomości


GRZECH I JEGO SKUTKI

Przyrzeczenie zbawienia
Wygnanie z Raju
Rodzina Adama
Kain Dzieci Boże Wielkoludy
Noe i jego potomkowie
Wieża Babel
Derketo
Semiramis
Melchizedek
Job
Abraham
Melchizedek ofiaruje chleb i wino
Abraham otrzymuje Sakrament St. Przymierza
Jakub
Józef z Azenet
Arka Przymierza

NAJŚWIĘTSZA MARIA PANNA

Pochodzenie, narodzenie i ślub świętej Anny
Święte i niepokalane poczęcie Maryi
Figury tajemnicy Niepokalanego Poczęcia
Obraz uroczystości
Wilia narodzenia Maryi
Narodzenie Maryi
Dziecię otrzymuje imię Maryja
Ofiarowanie Maryi
Podróż do Świątyni
Wjazd do Jerozolimy
Maryja wstępuje do świątyni
Rzut oka na zatwardziałość Faryzeuszów
Zachariasz otrzymuje obietnicę narodzenia Jana

NAJŚWIĘTSZE WCIELENIE

Święty domek w Nazaret
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Nawiedzenie Maryi
Obrazy uroczyste
Przygotowania Maryi do narodzenia Chrystusa
Maryja i Józef przybywają do Betlejem
Narodzenie Dzieciątka Jezus
Obrzezanie
Podróż świętych Trzech Króli do Betlejem
Rodowód Królów
Królowie u Heroda
Królowie przybywają do Betlejem
Drugi dzień pobytu Królów u żłóbka. Ich odjazd
Powrót świętej Anny
Oczyszczenie Maryi
Uroczyste widzenie
Śmierć świętego Symeona
Powrót św. Rodziny do Nazaretu
Ucieczka do Egiptu
Święta Rodzina wśród zbójców
Ogród balsamowy
Św. Rodzina przybywa do Heliopolis
Mord niewiniątek
Święta Rodzina zdąża do Matarey
Powrót świętej Rodziny z Egiptu
Jan jako dziecię i młodzieniec na puszczy
Uroczyste widzenie o Janie Chrzcicielu
Święta Rodzina w Nazarecie. Jezus 12 letni
Śmierć Józefa Jezus i Maryja przenoszą się

Jezus rozpoczyna publiczne nauczanie

Jezus w drodze do Hebron
Rodzina Łazarza
Jezus w Hebron, Dothaim i Nazarecie
Podróż Jezusa przez Liban
Jezus w Betsaidzie i Kafarnaum
Jezus w Seforis, Betulii, Kedes i Jezrael
Jezus w miejscowości celników
Jezus w Kislot przy górze Tabor
Jezus w miejscowości pasterskiej „Himki"
Jezus w miejscowości położonej przed Nazaretem
Jezus u Esseńczyka Eliuda
Rozmowy Jezusa z Esseńczykiem
Podróże i rozmowy Jezusa z Eliudem
Jezus w Nazarecie
Jezus odprawia trzech młodzieńców
Jezus i Eliud miedzy trędowatymi
Jezus przemienia się przed Eliudem
Rzut oka na uczniów, idących do chrztu
Jezus w Gophna
Jezus gromi cudzołóstwo Heroda
Jezus w Betanii
Rozmowy Jezusa z „cichą Marią" i z Matką Swą
Jezus wyrusza z Łazarzem na miejsce chrztu

Jan nakłania do pokuty i chrzci

Jan opuszcza pustynię
Żołnierze Heroda, wysłańcy „Rady"
Jan otrzymuje polecenie udania się do Jerycho
Herod u Jana. Obchód świąteczny
Wyspa chrztu Jezusa wyłania się z wód Jordanu
Nowe poselstwo z Jerozolimy
Jan chrzci Jezusa
Jezus idzie przez Luz i Ensemes
Jezus w dolinie pasterskiej koło Betlejem
Grota żłobkowa jako miejsce modlitwy pasterzy
Jezus zwiedza gospody
Jezus udaje się ku Masfa
Jezus w przedostatniej gospodzie
Oto Baranek Boży
Jezus w Gilgal, Dibon, Sukkot, Arumie i Betanii

Jezus na puszczy Gody w Kanie Pierwsze święta wielkanocne w Jerozolimie

Czterdziestodniowy post Jezusa
Szatan kusi Jezusa w różny sposób
Szatan kusi Jezusa sztukami kuglarskimi
Szatan kusi Jezusa, aby przemienił ...
Szatan unosi Jezusa na ganek świątyni...
Jezus wyrusza nad Jordan i każe chrzcić
Jezus w Silo, Kibzaim i Tebe
Pierwsze wyraźne powołanie Piotra, Filipa i...
Gody w Kanie
Zaślubiny. Gra kobiet. Gra losowa mężczyzn
Jezus w Kafarnaum i nad jeziorem Genezaret
Jezus nakazuje chrzcić w Jordanie
Jezus w Adummim i Nebo
Jezus uzdrawia w Fasael córkę Esseńczyka Jaira
Jezus w Kafarnaum, Gennabris i Kislot Tabor
Jezus w Sunem, Ulama i Kafarnaum
Jezus w Dothaim i Seforis
Jezus w Nazarecie Trzej młodzieńcy
Jezus w posiadłości Łazarza koło Tirzy i w Betanii
Pierwsze święta Wielkanocne w Jerozolimie
Jezus wypędza kupczących z przedsionka świątyni Uczta Wielkanocna Śmierć „cichej Marii"

Od końca pierwszych świat Wielkanocnych aż do nawrócenia Samarytanki przy studni Jakubowej

List króla Abgara
Jezus w granicach Sydonu i Tyru
Jezus w Sychor Libnat
Jezus w Adama Cudowne nawrócenie zatwardziałego żyda
Przypowieść o niesprawiedliwym włodarzu
Jezus i uczniowie wzywają do chrztu i słuchania nauki koło Seleucji
Jezus na górze koło Berota
Jezus idzie przez Gatefer do Kafarnaum
Jan Chrzciciel pojmany przez Heroda i uwięziony w Macherus
Jezus w Betanii Urządzenie gospód podróżnych dla Jezusa i uczniów. Zgubiona i odnaleziona perła
Jezus w Betoron Trudy i mozoły uczniów
Jezus przy studni Jakubowej w Sychar Samarytanka Dina
Jezus w Ginnei i Atarot Zawstydza złośliwość Faryzeuszów
Jezus w Engannim i Naim

Podróże Nauczycielskie Jezusa w okolicy Genezaretu i nad brzegami Jordanu

Posłaniec królika z Kafarnaum
Jezus w Kafarnaum
Jezus w Betsaidzie
Jezus w Małym Seforis i w okolicy. Różne rodzaje uzdrowienia
Jezus w Nazarecie Faryzeusze chcą Jezusa strącić z góry
Uzdrowienie trędowatych pod Taricheą Jezus poucza uczniów w przypowieściach
Jezus w domu Piotra. Sposoby Faryzeuszów. Uzdrowienie
Jezus naucza i uzdrawia w Kafarnaum
Jezus uzdrawia świekrę Piotra. Wielka pokora Piotra
Jezus u jeziora kąpielowego w Betulii i w Jotapacie
Jezus podczas żniwa na polu koło Dothaim i w Gennabris
Jezus w Abelmehola
Jezus idzie z Abelmeholi do Bezech
Jezus opuszcza Bezech i idzie do Ainon Maria z Sufan
Jezus w Ramot-Galaad
Jezus idzie z Ramot do Argi, Azo i Efron
Jezus w Betaramfta-Julias Abigail
Jezus w Abila i Gadara
Jezus w Dion i Jogbeha
 

Od drugiego święta Kuczek aż do pierwszego nawrócenia się Magdaleny

Jezus w Ainon i Sukkot Maria Sufanitka Nawrócenie cudzołożnicy
Jezus w Akrabis, Silo i Korei
Jezus w Ofra, Salem i Aruma
Jezus opuszcza Arumę i udaje się do Tenat-Silo i Aser-Michmetat
Jezus naucza w Meroz; przyjmuje Judasza Iskariota w poczet uczniów Pochodzenie i charakter Judasza Iskariota
Nauka na górze koło Meroz Córki Laisy
Jezus w Iskariot i Dotan Uzdrowienie Issachara
Jezus idzie z Dotan do Endor Uzdrowienie chłopca pogańskiego
Jezus w Abez i Dabrat koło Tabor
Jezus idzie do Giszala, miejsca urodzenia świętego Pawła
Pierwsze nawrócenie się Magdaleny

Nauki i czyny Jezusa w Kafarnaum i w okolicy. Kazanie na górze

Setnik Korneliusz
Uzdrawiania Jezusa. Dlaczego uczył przez porównania
Wskrzeszenie młodzieńca z Naim
Jezus w Megiddo. Uczniowie Jana
Jezus odchodzi z Megiddo. Uzdrowienie trędowatego
Jezus naucza w synagodze w Kafarnaum i uzdrawia dwóch trędowatych
Wskrzeszenie córki Jaira, przełożonego synagogi
Jezus naucza z łodzi. Powołanie Mateusza
Ostatnie powołanie Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana. Uciszenie burzy na morzu
Poselstwo Jana Chrzciciela do synagogi. Obfity połów ryb
Kazanie na górze. Uzdrowienie
paralityka

Jair i jego powtórnie chora córka. Uzdrowienie niewiasty na krwotok cierpiącej, dwóch ślepych i Faryzeusza
Uzdrowienie człowieka z uschłą ręka. Błogosławiony żywot, który Cię nosił
Jezus w Magdala i Gergeza Wpędza szatanów w wieprze
Jezus uzdrawia w Betsaidzie i przybywa znowu do Kafarnaum
Rozesłanie Apostołów i uczniów
Jezus w Betanat, Galgala, Elkese"i Safet
Jezus w Kirjataim i Abram

Nawrócenie Magdaleny, popadłej powrotnie w grzechy, aż do oddania kluczy Piotrowi

Jezus naucza w Azanot Nawrócenie Magdaleny, popadłej powrotnie w grzechy
Jezus w Gatefer, Kislot i Nazaret
Jezus naucza na górze koło Tabor i przybywa do Sunem
Ścięcie świętego Jana Chrzciciela
Jezus w Tenat-Silo i Antipatris
Jezus w Beteron i w Betanii
Jezus powiadamia o śmierci Jana Chrzciciela
Sprowadzenie i pogrzebanie zwłok świętego Jana
Jezus w Betanii i Jerozolimie
Jezus wykupuje jeńców w Tirzie
Jezus w Kafarnaum i w okolicy
Nakarmienie 5000 ludzi
Jezus chodzi po morzu
Jezus naucza o Chlebie żywota
Jezus w Dan i Ornitopolis
Syrofenicjanka
Jezus w Gessur i Nobah Obchód święta Purim
Koniec kazania na górze Nakarmienie czterech tysięcy ludzi Faryzeusze żądają znaku
Piotr otrzymuje klucze Królestwa niebieskiego

Od drugich świat Wielkanocnych do powrotu z Cypru

Jezus w Betanii i Jerozolimie
Uczta -paschalna w domu Łazarza
Bogacz marnotrawca i ubogi Łazarz
Jezus w Atarot i Hadat-Rimmon
Przemienienie na górze Tabor
Jezus w Kafarnaum i w okolicy
Jezus naucza na górze koło Gabary
Jezus idzie ku Ornitopolis i przeprawia się do Cypru
Jezus naucza w Salamis
Jezus zaproszony w gościnę do miejscowego rzymskiego starosty
Jezus w domu ojca ucznia Jonasza. Nauka przy chrzcielnicy
Jezus idzie do miasta żydowskiego
Kapłanka pogańska, Merkuria Pogańscy uczeni
Jezus naucza w Chytrus
Dom rodzinny i rodzina ucznia
Barnaby. Jezus naucza w okolicy Chytrus

Jezus w mieście Mallep
Jezus naucza pogańskich filozofów i przemawia przy żydowskim obrzędzie zaślubin
Zielone Światki Jezus naucza o chrzcie
Jezus ma w synagodze ostre, gromiące kazanie
Jezus odwiedza osadę górnicza koło Chytrus
Jezus idzie do Cerynii i odwiedza rodziców Mnasona
Powrót z Cypru
Jezus idzie z Misael, miasta Lewitów, przez Tanach, Naim, Azaraot i Danina do Kafarnaum
Przybycie Apostołów i uczniów do Kafarnaum
Jezus naucza świeżo przyjętych uczniów o modlitwie i ósmym błogosławieństwie


Wskrzeszenie Łazarza Jezus w kraju świętych Trzech Królów


Jezus w Bethabara i Jerycho Celnik Zacheusz
Jezus w drodze do Betanii Wskrzeszenie Łazarza
Jezus wyrusza w podróż do kraju świętych Trzech Królów
Jezus w Kedar
Jezus przybywa do Sychar-Kedar i naucza o tajemnicy małżeństwa
Wskrzeszenie umarłego
Jezus przybywa do pierwszego miasta namiotów, zamieszkałego przez czcicieli gwiazd
Menzor wprowadza Jezusa uroczyście do swego namiotu
Jezus w bałwochwalnicy Króli
Święto pamiątkowe pojawienia się gwiazdy

Azariasza, bratanka Menzora, w osadzie pasterskiej w Atom
Jezus przybywa do Sikdor, Mozian i Ur
Jezus przybywa do Egiptu, naucza w Heliopolis i przez pustynię powraca do Judei
Jezus w Sychar, Efron i Jerycho
Jezus idzie do Betanii

Gorzka męka i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa

Ostatnie tygodnie przed męką. Nauki Jezusa w świątyni
Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy
Magdalena powtórnie namaszcza Jezusa
Ostatnie nauki Jezusa w świątyni
Magdalena ostatni raz namaszcza Jezusa
Ostatnia wieczerza
Umywanie nóg
Ustanowienie Najświętszego Sakramentu
Ostatnie poufne nauki i poświęcenie Apostołów
Jezus na Górze Oliwnej w Ogrójcu
Judasz i siepacze Drzewo krzyża
Jezusa. Rzut oka na Jerozolimę
Pojmanie Pana
Przygotowania nieprzyjaciół
Jezus prowadzony od Annasza do Kajfasza
Jezus przed Annaszem
Jezus przed Kajfaszem
Naigrywanie Jezusa
Zaparcie się Piotra
Maryja koło domu Kajfasza
Jezus w więzieniu
Judasz w pobliżu sądu
Rozpacz Judasza
Jezus prowadzony do Piłata
Pałac Piłata i jego otoczenie
Początek nabożeństwa Drogi Krzyżowej
Piłat i jego żona Jezus przed Herodem Jezus wraca od Heroda do Piłata
Biczowanie Jezusa
Maryja podczas biczowania Jezusa
Przerwa w obrazach pasyjnych przez pojawienie się świętego Opiekuna  Józefa w postaci dziecięcia
Zewnętrzny wygląd Maryi i Magdaleny
Cierniem ukoronowanie i wyszydzenie Jezusa
Oto człowiek
Jezus skazany na śmierć krzyżową
Jezus niesie krzyż na Golgotę
Pierwszy upadek Jezusa pod krzyżem
Jezus, niosący krzyż, i Jego bolejąca Najświętsza Matka. Drugi upadek pod krzyżem
Szymon Cyrenejczyk. Trzeci upadek Jezusa pod krzyżem
Chusta Weroniki
Płaczące córki Jerozolimy. Czwarty i piąty upadek Jezusa pod krzyżem
Jezus na górze Golgota.
Szósty i siódmy upadek pod krzyżem i zamknięcie Jezusa

Maryja i św. niewiasty idą na Golgotę
Jezusa rozbierają do ukrzyżowania i poją octem
Jezus przybity do krzyża
Złożenie do grobu
Przyjaciele Jezusa w Wielka sobotę
Kilka szczegółów o zstąpieniu Jezusa do otchłani

Zmartwychwstanie Wniebowstąpienie Zesłanie Ducha świętego

Wieczór przed zmartwychwstaniem
Jezusa

Zmartwychwstanie Pańskie
Zeznania straży
Krótki opis niektórych miejscowości dawnej Jerozolimy
Pierwsza wspólna uczta miłości po zmartwychwstaniu
Komunia św. Apostołów
Uczniowie w Emaus. Jezus okazuje się Apostołom w wieczerniku
Apostołowie głoszą Zmartwychwstanie Pańskie
Druga uczta miłości. Tomasz wkłada rękę w rany Jezusa
Jezus pojawia się Apostołom nad Morzem Galilejskim
Jezus pojawia się 500 uczniom
Uczta miłości w Betanii i w wieczerniku
Dostojność i godność Najśw. Panny
Wzrost Kościoła chrystusowego
Ostanie dni przed wniebowstąpieniem
Wniebowstąpienie
Zielone Świątki
Kościół nad sadzawką Betesda
Piotr odprawia pierwszą Mszę świętą w wieczerniku
Pierwsza wspólna komunia nowo nawróconych. Wybór siedmiu Diakonów

Życie Maryi po wniebowstąpieniu Jezusa

Najświętsza Panna przesiedla się z Janem w pobliże Efezu
Droga krzyżowa Maryi koło Efezu. Maryja odwiedza Jerozolimę
Zejście się Apostołów przy łożu śmierci Najśw. Panny
Śmierć, pogrzeb i wniebowzięcie Najświętszej Panny

Wstęp

Anna Katarzyna tak opowiadała o tym, co widziała podczas zachwycenia, będąc jeszcze małym dzieckiem: „Rozważając w piątym czy szóstym roku życia pierwszy artykuł Składu Apostolskiego: „Wierzę, w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, „ różne obrazy o stworzeniu nieba i ziemi stanęły mi przed oczyma. Widziałam upadek aniołów, stworzenie świata i raju, Adama i Ewy, oraz grzeszny tychże upadek. Sądziłam, że każdy człowiek widzi te tak samo, jak wszystkie inne przedmioty, i dla tego też opowiadałam o tym śmiało rodzicom, rodzeństwu i przyjaciółkom; wreszcie jednakowoż spostrzegłam, że się ze mnie śmiano, pytając mnie, czy posiadam może książkę, w której to wszystko jest opisane. Wtedy ani słówkiem więcej o tych rzeczach nie wspominałam, sądząc, że nie godzi się zapewne o tym mówić. Miewałam te widzenia w nocy i we dnie, w polu, w domu, chodząc, pracując, wśród rozmaitych zatrudnień. Kiedy razu pewnego, bez najmniejszego podstępu, o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa inaczej mówił, im, tj. z pewnością i w przekonaniu, że każdy inny tak samo tę tajemnicę pojmować musi, jako ja ją pojmowałam, nie wiedząc wcale, że ten sposób pojmowania szczególnym jest moim przywilejem; inne dzieci, dziwując się temu, wyśmiały mnie i oskarżyły przed nauczycielem, który mnie surowo upomniał bym sobie w przyszłości podobnych urojeń nie robiła. Miewałam jednakowoż te wizje dalej, a patrzałam na nie jak dziecię, które przypatruje się obrazom i je sobie tłumaczy na swój sposób, nie troszcząc się o to, co ten lub ów obraz przedstawia. Ponieważ zaś częściej widziałam, że te same przedmioty na obrazach Świętych w Piśmie świętym były przedstawiane w najrozmaitszy sposób, lecz bez najmniejszego uszczerbku dla wiary mojej, więc uważałam te wizje moje za książkę z obrazkami, a przypatrując się tej książce jak najspokojniej, wzbudzałam następująca dobrą intencję: wszystko na większą chwałę Bożą. W sprawach duchowych wierzyłam jedynie w to, co Pan Bóg objawił i przez Kościół Swój święty do wierzenia podaje, czy tam wyraźnie napisane lub nie napisane. Nigdy też w to, co w zachwyceniu widziałam, nie wierzyłam tak, jak widziałam. Patrzałam na wszystko tak samo, jako przypatrywałam się rozmaitym żłóbkom, które, jakkolwiek były rozmaite, wcale mi nie przeszkadzały; w każdym, bowiem żłóbku, cześć oddawałam tej samej Boskiej Dziecinie. Tak samo też rzecz się miała z owymi obrazami, przedstawiającymi stworzenie nieba i ziemi i człowieka; patrząc na nie, oddawałam cześć Panu Bogu Wszechmogącemu, Stwórcy nieba i ziemi.

 
 

Czytaj archiwum artykułów SMN 1... 2... 3...  

Czytelników na stronie:  

                                            Copyright © Wiesław Matuch - kontakt   Wrocław 2001 System Miłości Narodów