KONSTRUOWANIE MISJI FIRMY.

 

1.     Definiowanie misji.

 

Poprzez analogię

 

 

Wg B. Wawrzyniaka

 

 

J.A.F. Stoner, C. Wankel

 

 

P. Dwojacki

 

 

P. Selznick

 

 

 

B. Wiernek

 

W. Stachowski

 

 

J. L. Thomson, A.J. Strickland

 

L.W. Rue, P. G. Holland

è     Gwiazda Polarna, myśl przewodnia, okrzyk wojenny, wyznanie wiary, główna idea.

 

è     Przedmiot aspiracji, czyli trwałych dążeń wyznaczających zakres społecznej działalności przedsiębiorstwa.

 

è     Szczególny powód istnienia organizacji, wyróżniający się od wszystkich innych.

 

è     Stwierdzenie określające szczególny, wyjątkowy sens i rację bytu organizacji – teraz i w przyszłości.

 

è     Określanie swojej tożsamości, widzianej przez pryzmat szczególnych kompetencji zdobywanych przez organizację i stanowiących długookresową podstawę działania

 

è     Długoterminowa wizja celu przedsiębiorstwa

 

è     Zespół wspólnych wartości , jakie uznają pracownicy firmy, czyli filozofia, na której opiera się istnienie firmy.

 

è     Określenie przyszłego kursu organizacji

 

 

è     Najwyższy poziom celów w organizacji, wyjaśnia dlaczego organizacja istnieje i co organizację odróżnia od innych w kategoriach produktu i rynku.

 

 

2.     Po co przedsiębiorstwu misja ? (wady, zalety)

 

·        Jasna misja pozwala dostrzec dalekosiężny cel w  wielu działaniach, które nie zawsze wydają się spójne, gdy patrzymy na nie z innej perspektywy. Bez jasnego określenia misji, krótkofalowe działania firmy mogą pozostawać w sprzeczności z jej interesami perspektywicznymi.

·        Ułatwia generację i przyjmowanie celów

·        Prowadzi do określenia osobowości (personality) firmy i wykrystalizowania stylu zarządzania

·        Uruchamia motywy do praca – pozamaterialne

·        Celem misji jest jest wyraziste pokazanie własnej odrębności, szczególnych powodów, dla których warto kupować produkty tej właśnie firmy, dla których warto się w firmie zatrudnić i pracować

·        Daje podstawy konsolidacji wokół celów organizacji

·        Pozwala skutecznie prowadzić firmę

·        Czynnik integrujący załogę

·        Dostarcza bodźców i wskazówek do alokacji zasobów

·        Kształtuje obraz (image) firmy

·        Określa zasady etyczne panujące w firmie

·        Określa poziom zaangażowania ludzi w instytucji legitymuje firmę w otoczeniu

 

 

 

 

 

 

 

3.     Funkcje misji.

 

Ê      Funkcja ukierunkowująca

 

 

 

Ë      Funkcja stabilizująca

 

 

 

Ì      Funkcja uwiarygadniająca

 

 

Í      Funkcja integrująca

 

Π     Funkcja inspirująca

Traktowana jako punkt odniesienia przez wszystkich uczestników organizacji, wspomaga określenie szczegółowych programów działania

 

Gwarantuje pracownikom w dłuższym okresie czasu stabilność reguł gry i zasad funkcjonowania organizacji (wartości i kryteria powodzenia)

 

Składnik ogłoszeń prasowych adresowanych wprost  klientów firmy.

 

Załogę i otoczenie z firmą

 

Otwiera drogi do tworzenia innowacji

 

 

4.     Składniki misji.

 

 

Klienci

 

·        (Johnson & Johnson) „Ponosimy pełną odpowiedzialność  wobec lekarzy, pielęgniarek, pacjentów i matek oraz wszystkich innych, którzy korzystają z naszych produktów i usług”.

 

Produkty i usługi

·        (Holiday In) „Zaspokajamy potrzeby podróżnych w zakresie noclegów i posiłków”

 

Obszar działania

·        (Coming Glass Works) „Zakładamy sukces Coming Glass Works we współzawodnictwie z innymi firmami na całym swiecie”

 

Technologia

·        (Du Pont) „Du pont jest zdywersyfikowaną firmą  (chemia, źródła energii, wyroby specjalne) o długiej tradycji badań własnych. Nasza strategia ulega ewolucji. Stale poszukujemy nowych, lepszych sposobów wykorzystania zasobów ludzkich, technologicznych i finansowych, aby podnieść poziom życia ludzi na całym świecie

 

Pomysł na przetrwanie

·        (Mc Graw-Hill) „Zaspokajamy potrzebę wiedzy – czerpiąc z tego równocześnie uczciwy zysk, poprzez gromadzenie, wytwarzanie i dystrybucję wartościowych informacji w sposób, który zadowala naszych klientów, pracowników, autorów, inwestorów i całe społeczeństwo”

 

Filozofia działania

·        (Hitachi) „Dzięki naszej dalekowzrocznej polityce – mamy nadzieję przyczynić się do rozkwitu społeczeństw oraz do osiągnięcia głębszego zrozumienia międzynarodowego. W konsekwencji mamy nadzieję odegrać czołową rolę w propagowaniu idei pokoju, postępu i szczęścia na całym świecie”.

 

Troska o pracowników

·        (Public Service Electric & Gas Company) „Będziemy stosować konkurencyjny system wynagradzania, który zagwarantuje pracownikom płace proporcjonalne do wkładu pracy w realizację zadań firmy”

 

Decyzja o tempie wzrostu firmy i jej pozycji na rynku

·        (General  Electric) Określa pozycję firmy jako numer jeden lub dwa na rynku. Automatycznie oznaczało to w latach 80 – tych rezygnację z tych rynków, na których firma zajmowała słabsze pozycje.

5.     Główne składniki misji.

 

 

Wizja przełomu

 

Wizja rozwojowa

 

Wizja podtrzymująca

(stabilizująca)

 

Z czego jetseśmy dumni ?

 

Przed kim i za co odpowiadamy ?

 

Co, jak i dla kogo robimy ?

 

Jakich reguł przestrzegamy ?

 

Określenie wizji

 

Tożsamość firmy

 

Składniki misji

 
                                                                                                                                                                                                      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.     Misja a strategia.

 

·        Formułowanie misji to odpowiadanie na pytanie: „Czego chcemy” ? (przyszłość)

·        Obecna strategia To odpowiedź na pytanie: „Co robimy teraz, aby to osiągnąć”

·        Bieżącą strategię można zidentyfikować za pomocą następujących pytań:

ì     Czym się zajmujemy, a czym powinniśmy się zajmować ?

ì     Kim są nasi klienci, a kim powinni być ?

ì     Dokąd zmierzamy ?

ì     Co stanowi naszą konkurencyjną przewagę ?

ì     W jakich dziedzinach kompetencji wyróżniamy się ?